Lokasi : Home Tentang NU Pengurus Syuriah

PC NU Kab. Malang

Syuriah

Email Cetak PDF

Rais Aam : Dr KH Ma’ruf Amin
Wakil      : KH Miftahul Akhyar

Rais     : KH Mas Subadar
Rais     : KH Nurul Huda Djazuli
Rais     : KH Masdar Farid Mas’udi, M.A.
Rais     : KH Ahmad Ishomuddin, M.Ag.
Rais     : KH AR Ibnu Ubaidillah Syatori
Rais     : KH Dimyati Romli
Rais     : KH Abdullah Kafabihi Mahrus
Rais     : KH Khalilurrahman
Rais     : KH Syarifudin Abdul Ghani
Rais     : KH Ali Akbar Marbun
Rais     : KH Subhan Makmun
Rais     : KH M Mustofa Aqil Siroj
Rais     : KH Cholil As’ad Samsul Arifin
Rais     : KH Idris Hamid
Rais     : KH Akhmad Said Asrori
Rais     : KH Abdul Hakim
Rais     : Dr KH Zakki Mubarok
Rais     : Prof Dr Maskuri Abdillah
Rais     : KH Najib Abdul Qadir

Katib Aam: KH Yahya Cholil Staquf
Katib    : KH Mujib Qulyubi
Katib    : Drs KH Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si
Katib    : Dr KH Abdul Ghafur Maemun
Katib    : KH Zulfa Mustahafa
Katib    : Dr H Asrorun Niam Shaleh
Katib    : KH Acep Adang Ruchiyat
Katib    : KH Lukman Hakim Haris
Katib    : KH Taufiqurrahman Yasin
Katib    : KH Abdussalam Shohib
Katib    : KH Zamzami Amin
Katib    : Dr H Sa’dullah Affandy