Lokasi : Home Tentang NU Pengurus Tanfidziyah

PC NU Kab. Malang

Tanfidziyah

Email Cetak PDF

Ketua Umum    : Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA.
Wakil Ketum    : Prof Dr Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, MSc

Ketua    : Drs H Saifullah Yusuf 
Ketua    : Dr H Marsudi Syuhud
Ketua    : Prof Dr M Nuh, DEA
Ketua    : Drs KH Abbas Muin, Lc
Ketua    : Drs H M Imam Aziz
Ketua    : Drs H Farid Wajdi, MPd
Ketua    : Dr H MuH Salim Al-Jufri, MSos.I
Ketua    : KH Hasib Wahab 
Ketua    : Dr H Hanief Saha Ghafur
Ketua    : KH Abdul Manan Ghani
Ketua    : KH Aizzuddin Abdurrahman, S.H
Ketua    : H Nusron Wahid, S.E., MSE
Ketua    : Dr H Eman Suryaman
Ketua    : Robikin Emhas, SH, MH
Ketua    : Ir. H M Iqbal Sullam 
Ketua    : H M Sulton Fatoni, MSi.

Sekretaris Jenderal  : Dr (HC). Ir. H A. Helmy Faishal Zaini

Wakil Sekjen    : H Andi Najmi Fuaidi
Wakil Sekjen    : Dr H Syahrizal Syarif, MPH, PHD
Wakil Sekjen    : Drs H Masduki Baidlowi 
Wakil Sekjen    : Drs H Abdul Mun’im DZ
Wakil Sekjen    : Ishfah Abidal Aziz, SHI
Wakil Sekjen    : H Imam Pituduh, SH, MH
Wakil Sekjen    : Ir. Suwadi D. Pranoto
Wakil Sekjen    : H Ulil A. Hadrawi, MHum
Wakil Sekjen    : H Muhammad Said Aqil
Wakil Sekjen    : Sultonul Huda, MSi.
Wakil Sekjen    : Dr Aqil Irham
Wakil Sekjen    : Heri Haryanto

Bendahara Umum : Dr–Ing H Bina Suhendra

Bendahara    : H Abidin
Bendahara    : H Bayu Priawan Joko Sutono, S.E., MBM
Bendahara    : H Raja Sapta Ervian, SH, MHuM 
Bendahara    : H Nurhin
Bendahara    : H Hafidz Taftazani
Bendahara    : Umarsyah HS
Bendahara    : N.M Dipo Nusantara Pua Upa